Hoe verwijlintresten aanrekenen?

Is uw klant een handelaar, dan geldt een hogere intrestvoet van 8,5% die automatisch begint te lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn van uw factuur is verstreken. Heeft u in uw algemene voorwaarden geen specifieke termijn bepaald, dan kunt u maar intrest aanrekenen 30 dagen na factuurdatum.

Is Herinneringskost wettelijk?

Moet een leverancier eerst een herinnering sturen zonder kosten als een factuur niet betaald werd? Nee. De leverancier kan altijd in zijn algemene voorwaarden bepalen dat er kosten verbonden zijn aan de aanmaning. Herinneringskosten aanrekenen mag dus maar het moet duidelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden.

Hoeveel nalatigheidsintresten?

Ook voor 2020 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (B.S. 31 oktober 2019). Dit percentage geldt zowel voor belastingschulden in een kohier dat vóór 1 januari 2020 uitvoerbaar verklaard werd als voor belastingschulden in een later uitvoerbaar verklaard kohier.

Hoe worden nalatigheidsintresten berekend?

Voor de berekening van de nalatigheidsinterest baseert men zich altijd op de onbetaalde maandelijkse bedragen, naar beneden afgerond tot het lagere tiental. Deze worden dan vermenigvuldigd met het aantal maanden betalingsachterstand en vervolgens met de maandelijkse rentevoet, d.w.z. 4 %/12.

Wat bij laattijdige betaling?

Als je klant te laat betaalt kan je het factuurbedrag verhogen met een bepaald percentage. Dat kan variëren van 10% tot 12% op het factuurbedrag, soms ook meer. Wanneer je op voorhand geen percentage afspreekt, gelden de intrestvoeten voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Momenteel bedragen die 8 %.

Hoeveel mogen aanmaningskosten zijn?

De hoogte van de incassokosten die u bij de aanmaning in rekening brengt is afhankelijk van uw factuurbedrag. Er wordt namelijk een staffel berekend over het openstaande bedrag: 15% van de eerste € 2.500 van de hoofdsom. 10% van de volgende € 2.500 van de hoofdsom.

Wat is de wettelijke termijn om een factuur te betalen?

Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij dat anders is afgesproken in een contract. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper.

Wat is de wettelijke intrest?

Voor het jaar 2021 blijft de wettelijke interestvoet behouden op 1,75%. In RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%. In fiscale zaken blijft de interestvoet voor nalatigheidsinteresten 4% en deze van de moratoire interesten 2%. Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

Hoeveel aanmaningen kan je krijgen?

Gemiddeld gezien sturen bedrijven tussen de één en drie aanmaningen, voordat ze overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Over het algemeen geldt: na het verlopen van een redelijk termijn, dient u minimaal één aanmaning te sturen voordat u een incassobureau mag inschakelen.

Wat te doen als je je belastingen niet kan betalen?

Betaal uw belasting tijdig of vraag een afbetalingsplan Als u (tijdelijke) financiële moeilijkheden heeft waardoor u de belasting niet tijdig kan betalen, vraag dan zo snel mogelijk na ontvangst van elk aanslagbiljet een afbetalingsplan aan, ook als u al een afbetalingsplan voor een andere belasting heeft lopen.

Wat is Nalatigheidsintrest?

Verwijl- of nalatigheidsintresten zijn de intresten die men kan aanrekenen voor laattijdige betalingen van prestaties of goederen. De verschuldigde factuurbedragen worden vermeerderd volgens dit percentage en dat per dag, week of maand dat de betaling uitblijft.