Hoe een verbeterde jaarrekening neerleggen?

Hoe legt u een verbeterde jaarrekening neer? In regel legt u de verbeterde jaarrekening neer via Filing. U duidt – met behulp van de software voor het opmaken van een jaarrekening – aan dat het nieuwe bestand een verbeterde jaarrekening is.

Hoe kan een jaarrekening neergelegd worden?

Sinds 2009 is de regel om de jaarrekening elektronisch (online) neer te leggen bij de Nationale Bank (België) of de KvK (Nederland), via een toepassing op de website. Na neerlegging dien je de neerleggingskosten te betalen. Eens dit gebeurd is ontvang je je ‘mededeling van neerlegging’.

Wie moet jaarrekening goedkeuren?

Het is de algemene vergadering die op de jaarvergadering de jaarrekening moet goedkeuren. De datum van de jaarvergadering wordt vermeld in de statuten van de vennootschap. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid en er is geen aanwezigheidsvoorwaarde.

Wat is een wezenlijke fout?

wezenlijke fouten zijn die welke niet kunnen worden rechtgezet op basis van de gegevens die in de jaarrekening voorkomen.

Hoe jaarrekening neerleggen kleine vzw?

Alle vzw’s moeten hun rekeningen neerleggen. Enkel verenigingen die een enkelvoudige boekhouding mogen voeren, kunnen hun jaarrekening neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (zie FAQ “Moet een vzw een boekhouding voeren?”). Alle andere vzw’s moeten hun rekeningen neerleggen op de Nationale Bank.

Wie moet jaarrekening openbaar maken?

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie stelt de jaarrekening op?

Dat opmaken van de jaarrekening komt er in de praktijk meestal op neer dat de accountant van de BV de jaarrekening opstelt en aan het bestuur voorlegt. De opgemaakte jaarrekening moet worden ondertekend door alle bestuurders; alle bestuurders zijn verantwoordelijk.

Wie moet een jaarrekening openbaar maken?

Natuurlijke personen die handelaar zijn. Eenmanszaken. Kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, zoals vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarrekening?

Alle bestuurders van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. De opgemaakte jaarrekening moet worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt een handtekening van een bestuurder, dan moet de reden daarvan worden vermeld.

Hoe legt u een verbeterde jaarrekening neer?

Hoe legt u een verbeterde jaarrekening neer? In regel legt u de verbeterde jaarrekening neer via Filing. U duidt – met behulp van de software voor het opmaken van een jaarrekening – aan dat het nieuwe bestand een verbeterde jaarrekening is. Op het voorblad vermeldt u het woord ‘verbetering’.

Wanneer moet een jaarrekening neergelegd worden?

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

Hoe lang is de jaarrekening vastgesteld?

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders. De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden. De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

Wanneer moet de jaarrekening gedeponeerd worden?

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.