Welke wetten vallen onder bestuursrecht?

Het bijzonder bestuursrecht richt zich op een bepaald onderdeel van het bestuursrecht. Het vreemdelingenrecht, belastingrecht, milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht zijn voorbeelden van onderwerpen die in speciale (bijzondere) bestuursrechtelijke wetten worden geregeld.

Welke wetten zijn er in Nederland?

W

 • Warenwet.
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Walvis)
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet ambulancezorg (WAZ)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)
 • Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Wet dualisering gemeentebestuur.

Waar kun je wetten vinden?

Op Overheid.nl vindt u wetgeving en regelgeving van de overheid. Zowel de landelijke als de plaatselijke, bijvoorbeeld van uw eigen gemeente. In de wetgevingskalender vindt u informatie over wetten die eraan komen en de inwerkingtreding van nieuwe wetten.

Wat Awb?

De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. Dit gebied heet het bestuursrecht; een onderdeel daarvan is het bestuursprocesrecht.

Welke rechtbank is bevoegd bestuursrecht?

Als beroep wordt ingesteld tegen een beschikking van een bestuursorgaan, behorende tot de centrale overheid of een daarmee gelijkgesteld bestuursorgaan, is de rechtbank van de woonplaats van de indiener van het beroepschrift bevoegd.

Welke bestuursorganen zijn er?

Bestuursorganen van de staat zijn onder andere: regering, minister, staatssecretaris; bij een Mulderfeit: de officier van justitie. Bestuursorganen van de provincie zijn (art. 6 Provinciewet): de commissaris van de Koning (CvdK), Provinciale Staten (P.S.) en het college van Gedeputeerde Staten (G.S.).

Hoeveel wetten zijn er in NL?

Het aantal wetten en regels is de afgelopen tien jaar met ongeveer duizend toegenomen. Per 1 januari 2019 bedroeg het totale aantal regelingen 9.834.

Welke wetten afschaffen?

Wet afschaffing doodstraf

 • Maak een permanente linkWet afschaffing doodstraf.
 • Toon wetstechnische informatieWet afschaffing doodstraf.
 • Geen andere versiesWet afschaffing doodstraf.
 • Druk de regeling afWet afschaffing doodstraf.
 • Sla de regeling opWet afschaffing doodstraf.

Welke verkeerswetten zijn er?

Per 30 maart 2002 is een verkeersregel veranderd….Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

 • Maximum snelheid aanhangers en kampeerauto’s.
 • Parkeerschijf.
 • Misbruik van uitrijstrook.
 • Helmplicht brommobielen.
 • Mobiele telefoon verboden voor snorfiets.
 • Verlichting van voertuigen.

Hoe is de Awb opgebouwd?

De Awb zit logisch in elkaar. De regels gaan van algemeen naar bijzonder. We spreken daarom van een gelaagde structuur. Is eenmaal een besluit genomen (bijvoorbeeld een vergunning verleend), dan moet dat besluit worden nageleefd.

Waarom werd de Awb ingevoerd?

Met de Algemene wet bestuursrecht wilde men vier doelen bereiken: Meer eenheid brengen in de bestuurlijke wetgeving. Op een aantal punten is die eenheid inderdaad bereikt; Systematiseren en vereenvoudigen van bestuurlijke wetgeving.